Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: P. A. Poolman

BIG-registraties: 19057715425

AGB-code persoonlijk: 94003749

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Peter Poolman Gz-psycholoog

E-mailadres: peterpoolman@planet.nl

KvK nummer: 67203868

Website: www.peterpoolman.nl

AGB-code praktijk: 94065503

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en

specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid

zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

Categorie A

Categorie B

Categorie C

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals

aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw

patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de

praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Naast posttraumatische stressstoornissen, depressieve- en angstklachten, noem ik ook nog enkele

andere van mijn expertisegebieden:

Relatie- en communicatieproblematiek

Ouderschaps- en opvoedingsproblemen

Hoog sensitief zijn

Studieproblemen

Echtscheidingsmediation

Docent/supervisor interpersoonlijke communicatie en gespreksvoering

In de praktijk bestaat ook de mogelijkheid voor mensen uit andere culturen om hulp te zoeken., met

respect voor hun eigen cultuur zonder dat hun problematiek vanuit een Westerse bril beschouwd

wordt.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Alle hoofddiagnoses

Aandachtstekort- en gedrag

Pervasief

Overige kindertijd

Delirium, dementie en overig

Alcohol

Overige aan een middel

Schizofrenie

Depressie

Bipolair en overig

Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Seksuele problemen

Slaapstoornissen

Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen

Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Drs. P. A. Poolman

BIG-registratienummer: 19057715425

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Drs. P. A. Poolman

BIG-registratienummer: 19057715425

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

Zorggroep(en)

Anders: Straf- en asieladvocaten

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met

(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Met name instellingen voor transculturele psychiatrie zoals Pro Persona (De Gelderse Roos), De

Evenaar (GGZ Drenthe) en Centrum ’40- ’45 (Amsterdam).

GGZ-instellingen in de regio:

Lentis en GGZ Drenthe

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Bij het maken van Medische Rapporten en bij de aanvang van een nieuwe behandeltraject vraag ik,

indien beschikbaar, altijd (met toestemming van betrokkene) de gegevens van eerdere behandelaars

op met betrekking tot consultatie, diagnostiek, therapie ontwikkeling en medicatie.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Ik heb formeel geen 7 x 24 uur bereikbaarheid. Dat hoeft ook niet voor mijn praktijk.

Wel geef ik aan cliënten die zich in een crisissituatie bevinden de mogelijkheid mij dag en nacht te

bereiken.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Sinds een paar jaar verwijzingen naar De Crisisdienst uitsluitend via de huisarts

verlopen.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende

zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Helder GGZ te Zuidlaren:

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Via MDO (tweewekelijks), intervisie , deskundigheidsbevordering, casuïstiek, diagnostiek (wekelijks).

Met:

– Mw. Barbara Loomans, psycholoog.

– Mw. Marjon Mijnders, ervaringsdeskundige

– Mw. Merve Cuzdan, directie, WMO begeleider

– Dhr. Taner Cuzdan, zorgmanager + WMO begeleider

– Mw. Tugce Tezel, psycholoog

– Mw. Vivian Brinkgreve, creatief therapeute

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow

tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Anders: Zie de opnieuw voor vijf jaar verlengde BIG-registratie als GZ-psycholoog.

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: Zie website

NVGzP

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht

bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Zie website NVGzP

Link naar website:

Zie website NVGzP

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Mw. Erica Holtjer te Stadskanaal

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of

document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Elkle client kan, wat mij betreft, binnen 7 dagen bij

mij terecht , indien noodzakelijk ook ’s avonds of op zaterdag

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische

aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Aanmelding kan telefonisch of via de website.

Ik doe zelf de intake en ben daarnaast ook de enige die met de cliënt communiceert.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend

zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk

geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een

afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en

met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe

dat als volgt:

De communicatie met de cliënt en het bespreken van het verloop van de behandeling zijn bij mij een

geïntegreerd onderdeel van de therapiesessies

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord

(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

– Bij depressies: Regelmatige scores op Hamilton Depressie Schaal checken

– SCL 90 klachtenlijst

– (Elementen van) Standaard onderzoek bij psychische stoornissen

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,

medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als

standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Elke twee of drie sessies.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Dit zou ik liever van de andere kant willen benaderen: Als ik ook maar enigszins het gevoel krijg dat

er van een op mij gerichte c.q. geprojecteerde onvrede sprake is, stel ik dat in dezelfde sessie nog

aan de orde en ga dat vervolgens met cliënt uitwerken.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de

behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld

middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan

zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Peter Poolman

Plaats: Vriescheloo

Datum: 28-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut

naar waarheid heb ingevuld:

Ja