Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: P. A. Poolman BIG-registraties: 19057715425 AGB-code persoonlijk: 94003749

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Peter Poolman Gz-psycholoog E-mailadres: peterpoolman@planet.nl
KvK nummer: 77992296
Website: www.peterpoolman.nl

AGB-code praktijk: 94065503

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).: Naast posttraumatische stressstoornissen, depressieve- en angstklachten, noem ik ook nog enkele andere van mijn expertisegebieden:

Relatie- en communicatieproblematiek
Ouderschaps- en opvoedingsproblemen
Hoog sensitief zijn
Studieproblemen
Echtscheidingsmediation
Docent/supervisor interpersoonlijke communicatie en gespreksvoering

In de praktijk bestaat ook de mogelijkheid voor mensen uit andere culturen om hulp te zoeken., met respect voor hun eigen cultuur zonder dat hun problematiek vanuit een Westerse bril beschouwd wordt.

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag Pervasief
Overige kindertijd Depressie

Bipolair en overig Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Genderidentiteitsstoornissen Seksuele problemen Slaapstoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1

Naam: Drs. P. A. Poolman BIG-registratienummer: 19057715425

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen
Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Met name instellingen voor transculturele psychiatrie zoals Pro Persona (De Gelderse Roos), De Evenaar (GGZ Drenthe) en Centrum ’40- ’45 (Amsterdam).

GGZ-instellingen in de regio: Lentis en GGZ Drenthe

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Bij het maken van Medische Rapporten en bij de aanvang van een nieuwe behandeltraject vraag ik, indien beschikbaar, altijd (met toestemming van betrokkene) de gegevens van eerdere behandelaars op met betrekking tot consultatie, diagnostiek, therapie ontwikkeling en medicatie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Ik heb formeel geen 7 x 24 uur bereikbaarheid. Dat hoeft ook niet voor mijn praktijk.
Wel geef ik aan cliënten die zich in een crisissituatie bevinden de mogelijkheid mij dag en nacht te bereiken.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Sinds een paar jaar verwijzingen naar De Crisisdienst uitsluitend via de huisarts verlopen.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders: Zie de opnieuw voor vijf jaar verlengde BIG-registratie als GZ-psycholoog. Link naar website: Zie website NVGzP

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Zie website NVGzP

Link naar website:

Zie website NVGzP

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Mw. Erica Holtjer te Stadskanaal

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Elkle client kan, wat mij betreft, binnen 7 dagen bij mij terecht , indien noodzakelijk ook ’s avonds of op zaterdag

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Aanmelding kan telefonisch of via de website.
Ik doe zelf de intake en ben daarnaast ook de enige die met de cliënt communiceert.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Drs. P. A. Poolman GZ-psycholoog

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Geen in het kader van de praktijk, te consulteren personen: Hooguit met betrekking tot bij collega’s of GGZ-instellingen het opvragen van voor de cliënt relevante documenten, tests, medische rapporten e.d. die voor anamnese en diagnostiek van belang zijn

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: P. A. Poolman

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: P. A. Poolman

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
De communicatie met de cliënt en het bespreken van het verloop van de behandeling zijn bij mij een geïntegreerd onderdeel van de therapiesessies

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
– Bij depressies: Regelmatige scores op Hamilton Depressie Schaal checken
– SCL 90 klachtenlijst

– (Elementen van) Standaard onderzoek bij psychische stoornissen

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Elke twee of drie sessies.

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Dit zou ik liever van de andere kant willen benaderen: Als ik ook maar enigszins het gevoel krijg dat er van een op mij gerichte c.q. geprojecteerde onvrede sprake is, stel ik dat in dezelfde sessie nog aan de orde en ga dat vervolgens met cliënt uitwerken.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Peter Poolman Plaats: Vriescheloo Datum: 04-08-2021

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja